ZÁLESÍ – Partner jistoty – jistota partnerství

pracovní nabídky

Politika společnosti

Politika kvality

Spokojenost zákazníka

Uspokojení potřeb a požadavků zákazníků je prioritní záležitost všech činností každého zaměstnance společnosti. Náš zákazník je ten, kdo nás živí, proto neustálé sledování spokojenosti našich zákazníků nám umožní korigovat naše činnosti, abychom si udrželi stávající zákazníky a na základě kladných referencí získávali zákazníky nové.

Kvalita výrobku

Cílem je nabídnout zákazníkovi bezvadný výrobek a službu. Jedná se o nekončící proces, který se vyvíjí, protože neustále rostou požadavky zákazníka. Naším dlouhodobým cílem je nastavit systém, který neumožní vyrobit a expedovat špatný výrobek, nebo provést nekvalitní službu.

Zapojení zaměstnanců

Vedení firmy klade velký důraz na spokojenost a motivaci svých zaměstnanců, jejich profesní rozvoj a pozitivní vnímání pracovního prostředí. Každý zaměstnanec si musí uvědomit, jak důležitá je jeho práce pro výsledek společnosti a všichni vedoucí pracovníci musí být příkladem a jsou zodpovědní za vytváření podmínek pro ostatní.

Zlepšování pracovních procesů a prevence

Cílem je odstranit veškeré chyby naší činnosti. Prevence je ekonomičtější než oprava chyb.
Zapojení dodavatelů
Pro naši výrobní činnost je důležité zapojení našich dodavatelů, kde sledujeme a kontrolujeme vstupy do našich výrobních závodů, abychom zamezili již na počátku výroby možnost vzniku nekvalitního výrobku. Činnost dodavatelů pravidelně vyhodnocujeme.

Environmentální politika

Veškeré činnosti jsou zaměřeny na omezování znečišťování v oblasti ovzduší a vodního hospodářství, snižování spotřeby vstupních surovin a energetické náročnosti, minimalizaci odpadů, prevenci rizik a zlepšování pracovního prostředí ve firmě a životního prostředí v okolí firmy. Je třeba zohlednit lokaci společnosti v lázních a maximálně dbát na dodržování hygienických norem hluku a bezpečnostních a protipožárních předpisů.

Závazky pro environmentální politiku

Chránit životní prostředí.
Plnit právní a jiné požadavky v oblasti péče o životní prostředí.
Zvyšovat environmentální výkonnost firmy.

Vedení společnosti přijalo tuto politiku společnosti a rozhodlo, že bude podporovat rozvoj všech aktivit směřujících ke stálému zlepšování kvality výrobků a poskytovaných služeb, životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 
Politika společnosti a zásady související s ní jsou závazné pro všechny úrovně společnosti, funkce, útvary a všechny zaměstnance a mohou být změněny pouze z rozhodnutí vedení společnosti a to písemně.

Vedení společnosti očekává od všech zaměstnanců společnosti maximální podporu při zajišťování úkolů vyplývajících z politiky společnosti.  

Ing. Jaromír Semela v. r.
generální ředitel společnosti

Luhačovice, 28. května 2018